Contact Word lid Zoekertjes Bibliotheek

Koor&Stem vzw
Zirkstraat 36
2000 Antwerpen
+32 (0)3 237 96 43 [T]
+32 (0)3 248 16 05 [F]
info@koorenstem.be
Nieuws > Call for works - Compositiewedstrijd

Call for works - Compositiewedstrijd
- 15/03/2012

Koor&Stem, in collaboration with Kortrijks mixed choir Altra Voce, would like to invite all talented young composers to participatie in a composition competition as part of an international choir project to commemorate the Great War.

More information about this project in general, can be found here

 

Koor&Stem organiseert in samenwerking met het koor Altra Voce, Kortrijks Gemengd Koor nodigt alle talentvolle jonge componisten uit om mee te doen aan een  compositiewedstrijd in het kader van een internationaal koorproject rond de herdenking van De Groote Oorlog.

Meer informatie over dit project in het algemeen, kan u hier terugvinden. 


Klik hier voor de Nederlandse versie  

 

Koor&Stem, organisation for vocal music in Flanders, in collaboration with Kortrijks mixed choir Altra Voce, is organising a composition competition as part of an international choir project to commemorate the Great War. 

 
What? 

For this choir project, Maarten Van Ingelgem will write an oratorio on a text by Annelies Verbeke for mixed choir (Altra Voce) and instrumental ensemble. Koor&Stem wishes to incorporate a series of simple pieces in the oratorio and to this end, is holding a composition competition for young composers of choral music. The performance of the oratorio will take place in the autumn of 2014, in West Flanders, Belgium. Performances will follow all over Flanders in the course of 2015.

 

How to participate? 

Cover letters, together with texts to be used and CVs should be sent by e-mail to liesbeth.segers@koorenstem.be and reach us at the latest on 30 July 2012. Participants must include a document by the author, relatives of the author or the copyright owners stating that the composer is allowed to set the text to music. Please also indicate sufficient information about the source of the text. 

Compositions should be submitted at the latest on 14 September as follows: 1 copy in pdf-format to liesbeth.segers@koorenstem.be and 6 paper copies sent to Koor&Stem, Zirkstraat 36, B-2000 Antwerp, Belgium, with an indication of the approximate length of the piece. The copies should be submitted anonymously. The composer should not disclose his/ her own name, but instead choose a code (maxim or pseudonym). This code, as well as the name of the author of the text, should be indicated at the top of the composition. Together with the paper copies, each participant should enclose an envelope, containing the explanation of the maxim (the maxim itself, his/ her name and contact details, and the title of the piece).

 

Description of the composition assignment

The composition must meet the following criteria: 

 • Very simple three-part a cappella choral piece for mixed choir or for two- or three-part youth choir (upper voices). Attached examples give an idea of the level required. 
 • Range: 
  • for three-part mixed choir: 
   • Soprano: c'-e" (f" maximum)
   • Alto: g-b' (c" maximum)
   • (optional) Baritone: G-d' (possibly to the low E-F with the possibility to go up an octave to e-f)
  • for two- or three-part non-mixed youth choir: 
   • Soprano I: e'-g"
   • Soprano II: c'-d"
   • Alto: as-b'
 • Text: The composer chooses an original text (poetry, letters, songs, short prose) from the period 1914-1918 or a text that refers to the Great War. Texts from other war situations that contribute to the image of the Great War will also be accepted. The author, relatives of the author or the copyright owners of the text must have granted the composer permission to use the text. In addition, by way of their participation in the competition, all selected composers authorise Maarten Van Ingelgem to incorporate their work in the oratorio. Maarten Van Ingelgem will make no changes to the basic piece, but reserves the right to add voices or accompaniments. 
 • Duration: The pieces should be between 1'30" and 4' long. 
 • Language: All languages are accepted. However, the composer must provide an English translation of the text in a separate document (for comprehension purposes only, no need to adapt the translation to the score).
 • Age limit: Maximum 35 years old on 15 September 2012.
 • Jury: The jury will be made up of Maarten Van Ingelgem (composer of the oratorio), Annelies Verbeke (author of the oratorio), Sabine Haenebalcke (conductor of Altra Voce) and other Flemish and international composers and conductors.
 • The composers may submit more than one composition piece. 

 

Koor&Stem is considering compiling a separate publication with the selected works and the best non-selected works. To this end, participants who wish to do so, may provide an additional rhythmic or instrumental accompaniment that could be used for a standalone version of the work. This is however in no way compulsory; the accompaniment will not be assessed by the jury and neither will it be inserted into the main work by Van Ingelgem. 

Click here to find a printable version of the composition assignment. 

 

The selected candidates will be able to count on wide-spread promotion as their works will be included in the large composition on the Great War, to be performed several times in 2014 and 2015 by various choirs. 

 

Do you have questions? 

0032 3 237 96 43 or liesbeth.segers@koorenstem.be

 

 

Nederlandse versie 

 

Koor&Stem, organisatie voor vocale muziek in Vlaanderen, organiseert in samenwerking met het Kortijks Gemengd Koor Altra Voce een compositiewedstrijd in het kader van een internationaal koorproject rond de herdenking van De Groote Oorlog.


Wat? 

Voor dit koorproject schrijft Maarten Van Ingelgem een oratorium op tekst van Annelies Verbeke voor gemengd koor (Altra Voce) en instrumentaal ensemble. In het oratorium wil Koor&Stem een aantal eenvoudige werken integreren waarvoor de compositiewedstrijd voor jonge componisten uitgeschreven wordt. De uitvoering van het werk vindt plaats in het najaar van 2014, in West-Vlaanderen. In de rest van Vlaanderen volgen voorstellingen in de loop van 2015.

 

Hoe deelnemen?

Motivatiebrieven, te gebruiken teksten en CV's dienen ons ten laatste 30 juli 2012 te bereiken. Deelnemers voegen een document toe van de tekstschrijver, diens nabestaanden of uitgever waaruit blijkt dat de componist de tekst op muziek mag zetten. Vermeld tevens voldoende informatie over de tekstbron.

Composities worden ten laatste op 14 september ingeleverd: 1 exemplaar in pdf naar liesbeth.segers@koorenstem.be en 6 papieren exemplaren naar Koor&Stem, Zirkstraat 36, B-2000 Antwerpen, België, met vermelding van de duur van het werk bij benadering. De exemplaren moeten anoniem ingeleverd worden. De componist vermeldt zijn eigen naam niet (die van de tekstschrijver wel), maar een spreuk of pseudoniem bovenaan de compositie. Bij de papieren exemplaren voegt iedere deelnemer een enveloppe met daarin de verklaring van de spreuk (spreuk, naam van de componist met contactgegevens, titel van het werk). 

 

Omschrijving van de compositieopdracht

De compositie moet beantwoorden aan de volgende parameters:

 • Zeer eenvoudig a cappella koorwerk voor driestemmig gemengd koor of voor twee- of driestemmig gelijkstemmig jeugdkoor. Bijgevoegde voorbeelden geven een idee van het beoogde niveau. 
 • Tessituur:
  • voor driestemmig gemengd koor:
   • Sopraan: c'-e" (max. f")
   • Alt: g-b' (max. c")
   • (optionele) Bariton: G-d' (eventueel in de laagte tot E, F met mogelijkeheid tot octavering naar e en f)
  • voor twee- of driestemmig gelijkstemmig jeugdkoor:
   • Sopraan I: e'-g"
   • Sopraan II: c'-d"
   • Alt: as-b'
 • Tekst: De componist kiest een originele tekst (poëzie, brieven, liederen, kort proza) uit de periode 1914-1918 of een tekst die verwijst naar De Groote Oorlog. Teksten uit andere oorlogssituaties die bijdragen tot de beeldvorming rond De Groote Oorlog zijn ook welkom. De nabestaanden van de auteurs of de auteursvereniging dienen de componist de toelating te hebben gegeven om de tekst te gebruiken. Alle geselecteerde componisten geven door hun deelname bovendien toelating aan Maarten Van Ingelgem om hun werk door hem te laten integreren in het oratorium. Aan het basiswerk verandert Van Ingelgem niets, wel kan hij stemmen of begeleidingen toevoegen.
 • Duur: De stukken dienen minimum 1'30" en maximum 4' te duren.
 • Taal: Alle talen zijn toegelaten, wel dient de componist een werkvertaling (geen vertaling op muziek) naar het Engels te voorzien.
 • Leeftijd van de deelnemers: Maximum 35 jaar op 15 september 2012.
 • Jury: De jury zal bestaan uit Maarten Van Ingelgem (componist van het oratorium), Annelies Verbeke (auteur van het oratorium), Sabine Haenebalcke (dirigent Altra Voce) en enkele Vlaamse en buitenlandse componisten en dirigenten.
 • De componisten mogen verschillende werken insturen. 

Koor&Stem overweegt een aparte uitgave van de geselecteerde werken en de beste niet-geselecteerde werken. Daarom mogen de deelnemers ad libitum een ritmische of instrumentale begeleiding toevoegen die gebruikt kan worden bij een zelfstandige uitvoering van het werk. Dit is echter niet verplicht; de jury zal deze begeleiding niet beoordelen en ze zal ook niet in het hoofdwerk geïntegreerd worden. 

Een printvriendelijke versie van de opdracht kunt u hier terugvinden. 

 

De geselecteerden kunnen rekenen op een ruime promotie aangezien hun werken worden opgenomen in de grote compositie rond De Groote Oorlog die in 2014 en 2015 meerdere keren én door verschillende koren opgevoerd wordt.

 

Vragen? 

0032 3 237 96 43 of liesbeth.segers@koorenstem.be