U bent hier

Forum voor Amateurkunsten stopt

Amateurkunsten

Sinds januari 2019 houdt het Forum voor Amateurkunsten ermee op. De middelen gaan over naar een nieuw steunpunt voor bovenlokaal cultuurwerk, waar ook de ondersteuning van amateurkunstensector deel van zal uitmaken.

Dat kwam niet onverwacht. Het Vlaams regeerakkoord van 2014-2019 stelde dat ondersteunende structuren, zoals steunpunten, tegen het licht zouden worden gehouden om overlap te vermijden en efficiëntie te verhogen. Als resultaat van deze bovenbouwoefening werd het takenpakket van het Forum voor Amateurkunsten verdeeld over twee organisaties: enerzijds het nieuwe steunpunt bovenlokaal cultuurwerk, anderzijds De Federatie (voor het luik belangenbehartiging). 

Het personeel van het Forum, dat met hart en ziel werkt voor de sector, gaat gelukkig gewoon verder op hetzelfde elan en verhuist mee naar een van beide koepels of gaat aan de slag bij een andere amateurkunstenorganisatie.

Nieuwe steunpunt bovenlokaal cultuurwerk

Sinds 1 januari 2019 is het nieuwe decreet bovenlokale cultuurwerking van kracht. Dit decreet heeft tot doel een kwalitatieve, duurzame, diverse en geïntegreerde bovenlokale cultuurwerking uit te bouwen, te stimuleren en te optimaliseren; en cultuurparticipatie te bevorderen en te versterken. Ook een nieuw steunpunt ging van start. 
cultuurbovenlokaal.be

De Federatie

Amateurkunsten en sociaal-cultureel volwassenenwerk zijn als familie.  Die verwantschap is heel duidelijk als je kijkt naar waar mensen zich in hun vrije tijd met passie voor inzetten. Vanaf nu vinden beide sectoren elkaar ook terug onder de vleugels van De Federatie. 
Over De Federatie

Na 12 intense jaren is Het Forum voor Amateurkunsten niet meer. Personeel en takenpakket verhuizen naar andere koepelorganisaties.
Terug naar boven