U bent hier

Kansen binnen het decreet bovenlokale cultuurwerking

Advies

Het Decreet Bovenlokale Cultuurwerking ging van kracht op 1 januari 2019. Hiermee wil de Vlaamse Gemeenschap een kwalitatieve, duurzame, diverse en geïntegreerde bovenlokale cultuurwerking uitbouwen, stimuleren en optimaliseren met als belangrijkste aandachtspunten de versterking en de bevordering van cultuurparticipatie.

Verbinding en samenwerking zijn twee sleutelwoorden in het decreet. De Vlaamse Overheid wil deze versterken tussen de verschillende disciplines binnen de cultuursector, tussen de cultuursector en andere beleidsdomeinen zoals o.a. onderwijs, welzijn, toerisme, economie en tussen het lokale en het Vlaamse niveau.

Het decreet voorziet drie subsidielijnen
1 Projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten; de lokale koorwerking krijgt de kans om artistiek te groeien en om binnen de eigen werking te experimenteren
2 Werkingssubsidie voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
3 Werkingssubsidie voor een steunpunt bovenlokale cultuurwerking
   

Koren die een projectsubsidie aanvragen moeten beschikken over een rechtspersoonlijkheid. 75% van de koren is echter een feitelijke vereniging (FV) en komt dus niet in aanmerking voor deze ondersteuning. Nochtans is de stap van een feitelijke vereniging naar een vzw niet moeilijk. Een vzw geeft bovendien meer bescherming voor de vrijwilligers die in het koor actief zijn. Meer info hierover vind je in de gratis infomap van Koor&Stem.

Download infomap

Koren die meewerken aan een project, maar geen aanvrager zijn van de subsidie, hoeven geen rechtspersoonlijkheid te hebben. Tot voor kort werden projectsubsidies bijna uitsluitend toegekend voor één jaar. Het nieuwe decreet maakt het nu mogelijk om projecten in te dienen met een looptijd van maximaal drie opeenvolgende jaren. Het project moet voldoen aan een aantal inhoudelijke en formele punten.

Op inhoudelijk vlak beantwoordt het project aan minstens twee van de volgende functies

 • Experimenteren en Innoveren: het ontwikkelen of begeleiden van de culturele praktijk, talent, carrière, methode, organisatie en repertoire.
 • Creëren en Produceren: het doelgericht creëren en realiseren van culturele producten, methodes of diensten.
 • Spreiden en Presenteren: een reeds gecreëerde culturele output logistiek brengen naar en delen met een publiek.
 • Leren en Participeren: het deelnemen aan en het deelhebben in het cultuuraanbod van bovenlokale producten, methodes of diensten die de creërende, lerende, participerende en interpreterende vaardigheden van individuen, groepen of gemeenschappen ontwikkelen en bevorderen.

De functies sluiten naadloos aan bij de dagelijkse praktijk in de lokale koorwerking. Uiteraard moeten ze samengebracht worden met de uitgangspunten waarop het decreet steunt: verbinding en samenwerking. Mits wat creativiteit moet het mogelijk zijn om vanuit de lokale koorwerking in te spelen op de inhoudelijke bepalingen van dit decreet.

De formele vereisten liggen voor de hand

 • Het project overstijgt de reguliere werking van het koor dat de aanvraag indient;
 • Het project heeft een culturele finaliteit;
 • Het project heeft een afgebakend karakter;
 • Het project heeft een zakelijk luik dat financieel sluitend is.

Het is aan de koorwereld om creatief in te spelen op de mogelijkheden die het nieuwe decreet biedt

Het stelsel van provinciale wedstrijden wordt vervangen door een projectsubsidie die focust op verbinding en inhoudelijke samenwerking over de grenzen van de eigen sector heen. Lokale koorbesturen worden uitgedaagd om die focus te vertalen naar concrete projecten die beantwoorden aan de voorwaarden van het decreet. Het is aan de koorwereld om creatief in te spelen op de mogelijkheden die het nieuwe decreet biedt. Koor&Stem ondersteunt graag de lokale koren hierbij.
 

Indiendata

De aanvraagdossiers worden beoordeeld door een beoordelingscommissie samengesteld door de Vlaamse Regering. De commissie maakt gebruikt van een aantal beoordelingscriteria die in het Decreet Bovenlokale Cultuurwerking zijn opgenomen. De eerste indiendata voor de aanvraag van de projectsubsidie zijn de volgende:

 • 15 november 2019 voor projecten die starten vanaf 1 juli 2020 en maximum 3 jaar lopen.
   

Lees meer

Decreet Bovenlokale Cultuurwerking
Uitvoeringsbesluiten
Memorie van Toelichting 

Meer info

Meer info vind je via de website van het Steunpunt voor Bovenlokale cultuur

Het is aan de koorwereld om creatief in te spelen op de mogelijkheden die het nieuwe decreet biedt.
Terug naar boven