U bent hier

Een verzekering voor je koor, een maximale bescherming van zangers en bestuursleden. Het afsluiten van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) is een verplichting voor elk koor. Bij Koor&Stem kunnen alle aangesloten koren hun leden en vrijwilligers voordelig verzekeren. Daarnaast kan je bijkomende verzekeringen afsluiten voor lichamelijke ongevallen (LO) en repetitielokalen.

Aangifte ongeval doen

Ben je op zoek naar een arbeidsongevallenverzekering, instrumentenverzekering of bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering? Contacteer ons dan via info [at] koorenstem.be.

BA en rechtsbijstand

Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid is bij wet verplicht voor elke vereniging. Koor&Stem biedt een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid aan voor ongevallen die kunnen ontstaan in het kader van activiteiten van het koor.

Burgerlijke aansprakelijkheid

Die verzekering vergoedt de schade veroorzaakt aan alle andere personen dan de verzekerden, als er een duidelijk verband kan bewezen worden tussen de fout van de verzekerde en de schade aan derden. Met andere woorden: de aansprakelijkheid moet kunnen bewezen worden. Toevertrouwd goed is ook mee opgenomen in de polis van Koor&Stem. Denk daarbij aan muziekinstrumenten, licht- en geluidsinstallaties, ... Ook hier geldt dat de BA-verzekering van toepassing is als er een bewezen verband is tussen een fout van de verzekerde en de opgelopen schade.

De burgerlijke aansprakelijkheid van het publiek wordt niet gedekt door Koor&Stem. Eventuele schadegevallen veroorzaakt door publiek zijn voor rekening van een persoonlijke dekking BA van de betrokkene.

Rechtsbijstand

De rechtsbijstandverzekering biedt hulp aan de verzekerde om een verzekeringsdossier van schade door derden, te ondersteunen, te behandelen en op te volgen. Dit is veelal van toepassing op gerechtskosten ("burgerrechterlijk verhaal") en advocaatskosten ("strafrechterlijke verdediging").  Indien de derde niet bij machte is om de schade te vergoeden, voorziet de rechtsbijstandverzekering ook een bijkomende dekking ("onvermogen van derden").

Verzekerde bedragen BA

 
Lichamelijke, materiële schade en immateriële gevolgschade € 2.500.000
Zuiver immateriële schade € 625.000
Zaakschade & onstoffelijke schade door brand, vuur, ontploffing, rook en water, milieuaantasting en burenhinder € 625.000
Toevertrouwde goederen om aan te werken € 625.000
Toevertrouwde goederen om mee te werken € 25.000
Toevertrouwde goederen voor bewaarneming € 25.000


Verzekerde bedragen rechtsbijstand

 
Strafrechterlijke verdediging € 50.000
Burgerrechterlijk verhaal € 50.000
Onvermogen van derden € 25.000
Borgstelling € 50.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Verzekering lichamelijke ongevallen

Je kan een polis Lichamelijke Ongevallen onderschrijven voor alle koorleden, bestuursleden, dirigenten, en vrijwilligers die deelnemen aan kooractiviteiten. 

Zowel de koorleden als de vrijwilligers zijn voor hun lichamelijke ongevallen tijdens de activiteiten verzekerd door Koor&Stem.

Lichamelijke ongevallen op de weg van huis naar de plaats van de activiteit en terug voor zover gebruik wordt gemaakt van de kortste weg en dit binnen de normale tijd (= tijd die de afstand van de kortste weg vergt na het verlaten van de woonst en/of na het beëindigen van de kooractiviteit) worden eveneens gedekt. 

Het voordeel van deze polis is dat er in een schadedossier geen vraag is naar aansprakelijkheid, of "schade als gevolg van een aanwijsbare fout". De verzekerde verzekert als het ware zichzelf, mocht die door een ongeval lichamelijke schade lijden, en is bijgevolg dus zeker dat de verzekering de kosten zal dekken. Ter verduidelijking: als voor de verzekerde geen LO werd afgesloten, en die lijdt lichamelijke schade, zal de verzekering BA pas in werking treden zodra de aansprakelijkheid door de derde bewezen is. Koor&Stem adviseert daarom een LO-polis voor de beste dekking.

Verzekerde bedragen LO

 
Medische kosten Terugbetaling tot €12.500*
Overlijden €5.000 per slachtoffer
Blijvende invaliditeit €12.500 per slachtoffer
   

* Voor de medische kosten gaat het over kosten die zuiver ten eigen laste zijn, dus na tussenkomst van RIZIV. 
Lichamelijke ongevallen van publiek en schade aan brillen, contactlenzen, kleding en persoonlijke voorwerpen worden niet gedekt door de polis van Koor&Stem.

Lokalenverzekering

Veel koren maken gebruik van een repetitielokaal dat op jaarbasis gehuurd of ter beschikking gesteld wordt van de gemeente, de kerkfabriek of een andere instantie. Meestal moet het koor daarvoor contractueel een brandverzekering afsluiten.

Zelfs wanneer die verplichting niet is opgenomen in je huurovereenkomst of in je overeenkomst in verband met de ter beschikkingstelling, doet je koor er goed aan een brandverzekering te nemen voor de locatie waar wekelijks wordt gerepeteerd. Bij een brand of ander ongeval is het koor dan verzekerd zodat het niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor de kosten aan het gebouw of de inboedel.

Koren kunnen gebruik maken van de lokalenverzekering die Koor&Stem aanbiedt waarin de verzekering van het repetitielokaal of de aansprakelijkheid als huurder of gebruiker worden opgenomen. Bovendien wordt ook de inboedel in die polis opgenomen.

Dekking brandpolis

De brandpolis voorziet dekking voor zowel het gebouw als de inboedel volgens de multi-risk waarborgen: brand, storm, water en glasbreuk. De inboedel is verzekerd voor een bedrag ten belope van €68.000. 

Aangifte ongeval doen

  • Een ongeval deed zich voor tijdens een kooractiviteit.
  • Bezorg Koor&Stem meteen het ingevulde en ondertekende formulier voor aangifte van een ongeval. Doe dit niet rechtstreeks aan de verzekeraar!
  • Wij sturen dit door naar verzekeringsmaatschappij, samen met een bewijs van het koorlidmaatschap.
  • De maatschappij onderzoekt het dossier en neemt daarvoor, indien nodig, rechtstreeks contact met je op.
  • Na afronding van het onderzoek deelt de verzekeringsmaatschappij je de beslissing over een mogelijke uitbetaling mee.
  • Koor&Stem brengt alleen de verzekeringsmaatschappij op de hoogte van het ongeval en mengt zich niet in een mogelijke discussie.

AANGIFTEFORMULIER BA      AANGIFTEFORMULIER LO

Heb je vragen? Neem contact met ons op via info [at] koorenstem.be of bel ons op het nummer +32 (0)3 237 96 43. We helpen je graag verder.

Terug naar boven