U bent hier

Een verzekering voor je koor, een maximale bescherming van zangers en bestuursleden. Het afsluiten van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) is een verplichting voor elk koor. Bij Koor&Stem kunnen alle aangesloten koren hun leden en vrijwilligers voordelig verzekeren. Daarnaast kan je bijkomende verzekeringen afsluiten voor lichamelijke ongevallen (LO) en repetitielokalen.

Aangifte ongeval doen

Ben je op zoek naar een arbeidsongevallenverzekering, instrumentenverzekering of bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering? Contacteer ons dan via info [at] koorenstem.be.

Je kan er ook voor kiezen om hiervoor rechtstreeks contact te nemen met onze verzekeringsmakelaar via metropoolverzekeringen [at] verz.kbc.be

BA en rechtsbijstand

Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid is bij wet verplicht voor elke vereniging. Koor&Stem biedt een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid aan voor ongevallen die kunnen ontstaan in het kader van activiteiten van het koor.

Burgerlijke aansprakelijkheid

Die verzekering vergoedt de schade veroorzaakt aan alle andere personen dan de verzekerden, als er een duidelijk verband kan bewezen worden tussen de fout van de verzekerde en de schade aan derden. Met andere woorden: de aansprakelijkheid moet kunnen bewezen worden. Toevertrouwd goed is ook mee opgenomen in de polis van Koor&Stem. Denk daarbij aan muziekinstrumenten, licht- en geluidsinstallaties, ... Ook hier geldt dat de BA-verzekering van toepassing is als er een bewezen verband is tussen een fout van de verzekerde en de opgelopen schade.

De burgerlijke aansprakelijkheid van het publiek wordt niet gedekt door Koor&Stem. Eventuele schadegevallen veroorzaakt door publiek zijn voor rekening van een persoonlijke dekking BA van de betrokkene.

Rechtsbijstand

De rechtsbijstandverzekering biedt hulp aan de verzekerde om een verzekeringsdossier van schade door derden, te ondersteunen, te behandelen en op te volgen. Dit is veelal van toepassing op gerechtskosten ("burgerrechterlijk verhaal") en advocaatskosten ("strafrechterlijke verdediging").  Indien de derde niet bij machte is om de schade te vergoeden, voorziet de rechtsbijstandverzekering ook een bijkomende dekking ("onvermogen van derden").

Verzekerde bedragen BA

 
Lichamelijke, materiële schade en immateriële gevolgschade € 2.500.000
Zuiver immateriële schade € 625.000
Zaakschade & onstoffelijke schade door brand, vuur, ontploffing, rook en water, milieuaantasting en burenhinder € 625.000
Toevertrouwde goederen om aan te werken € 625.000
Toevertrouwde goederen om mee te werken € 25.000
Toevertrouwde goederen voor bewaarneming € 25.000


Verzekerde bedragen rechtsbijstand

 
Strafrechterlijke verdediging € 50.000
Burgerrechterlijk verhaal € 50.000
Onvermogen van derden € 25.000
Borgstelling € 50.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Verzekering lichamelijke ongevallen

Je kan een polis Lichamelijke Ongevallen onderschrijven voor alle koorleden, bestuursleden, dirigenten, en vrijwilligers die deelnemen aan kooractiviteiten. 

Zowel de koorleden als de vrijwilligers zijn voor hun lichamelijke ongevallen tijdens de activiteiten verzekerd door Koor&Stem.

Lichamelijke ongevallen op de weg van huis naar de plaats van de activiteit en terug voor zover gebruik wordt gemaakt van de kortste weg en dit binnen de normale tijd (= tijd die de afstand van de kortste weg vergt na het verlaten van de woonst en/of na het beëindigen van de kooractiviteit) worden eveneens gedekt. 

Het voordeel van deze polis is dat er in een schadedossier geen vraag is naar aansprakelijkheid, of "schade als gevolg van een aanwijsbare fout". De verzekerde verzekert als het ware zichzelf, mocht die door een ongeval lichamelijke schade lijden, en is bijgevolg dus zeker dat de verzekering de kosten zal dekken. Ter verduidelijking: als voor de verzekerde geen LO werd afgesloten, en die lijdt lichamelijke schade, zal de verzekering BA pas in werking treden zodra de aansprakelijkheid door de derde bewezen is. Koor&Stem adviseert daarom een LO-polis voor de beste dekking.

Verzekerde bedragen LO

 
Medische kosten Terugbetaling tot €12.500*
Overlijden €5.000 per slachtoffer
Blijvende invaliditeit €12.500 per slachtoffer
   

* Voor de medische kosten gaat het over kosten die zuiver ten eigen laste zijn, dus na tussenkomst van RIZIV. 
Lichamelijke ongevallen van publiek en schade aan brillen, contactlenzen, kleding en persoonlijke voorwerpen worden niet gedekt door de polis van Koor&Stem.

Lokalenverzekering

Veel koren maken gebruik van een repetitielokaal dat op jaarbasis gehuurd of ter beschikking gesteld wordt van de gemeente, de kerkfabriek of een andere instantie. Meestal moet het koor daarvoor contractueel een brandverzekering afsluiten.

Zelfs wanneer die verplichting niet is opgenomen in je huurovereenkomst of in je overeenkomst in verband met de ter beschikkingstelling, doet je koor er goed aan een brandverzekering te nemen voor de locatie waar wekelijks wordt gerepeteerd. Bij een brand of ander ongeval is het koor dan verzekerd zodat het niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor de kosten aan het gebouw of de inboedel.

Koren kunnen gebruik maken van de lokalenverzekering die Koor&Stem aanbiedt waarin de verzekering van het repetitielokaal of de aansprakelijkheid als huurder of gebruiker worden opgenomen. Bovendien wordt ook de inboedel in die polis opgenomen.

Dekking brandpolis

De brandpolis voorziet dekking voor zowel het gebouw als de inboedel volgens de multi-risk waarborgen: brand, storm, water en glasbreuk. De inboedel is verzekerd voor een bedrag ten belope van €68.000. 

Faq

Kan ik meer informatie krijgen over de verzekeringspolis?

Onze verzekering bij AXA heeft het polisnummer 73.051.0661 en betreft een collectieve verzekering “Gemeenrecht en Burgerrechtelijke aansprakelijkheid”.

Deze polis biedt een basisdekking om in de meest voorkomende gevallen een passende tussenkomst te bieden. De volledige polis is omwille van jargon een moeilijk leesbare tekst, dus hebben we de belangrijke informatie vertaald en op onze website gepubliceerd.

Ik diende een aangifte in. Wat moet ik doen met de facturen die ik ontvang?

Als je een aangifte hebt ingediend, is het aan te raden om de ontvangen facturen zelf te betalen. Vervolgens kun je een terugbetaling aanvragen op je eigen rekeningnummer. Je kunt de facturen rechtstreeks naar AXA overmaken, met vermelding van het referte- en dossiernummer die vermeld staan in de brief die je als verzekerde hebt ontvangen.

Ik ben bij meerdere koren aangesloten. Moet elk koor apart dan een verzekering voor me afsluiten?

Ja, als je bij meerdere koren aangesloten bent, dient elk koor apart voor jou een verzekering af te sluiten. Elk koor moet zich namelijk verzekeren voor de eigen koorwerking.

Laten we dit verduidelijken met een voorbeeld:
Stel dat je lid bent van Koor A en Koor B. Op maandag repeteer je met Koor A en op donderdag met Koor B. Je hebt een LO-verzekering (lichamelijke ongevallen) afgesloten via Koor A, maar niet via Koor B. Op een dag tijdens de repetitie met Koor B struikel je en breek je je arm. Omdat je niet verzekerd bent via Koor B, kun je dit ongeval niet aangeven, omdat het niet onder de dekking van je Koor&Stem lidmaatschap via Koor B valt.

Als het ongeval echter zou gebeuren tijdens een repetitie van Koor A, waarvoor je wel verzekerd bent, zou je dit wel kunnen aangeven bij Koor&Stem en gebruik kunnen maken van de verzekering.

Is een aparte verzekering LO nodig, aangezien lichamelijke schade ook opgenomen is in de BA-verzekering?

Hoewel lichamelijke schade in de BA-verzekering is opgenomen, is het belangrijk om te begrijpen dat deze verzekering voornamelijk de schade vergoedt veroorzaakt aan alle andere personen dan de verzekerden. Dit kan gaan over de schade aan verhuurders, individuele personen, instellingen, organisaties, enz... Voor een schadegeval waarin leden van het koor zelf betrokken zijn, bijvoorbeeld tijdens repetities of optredens, komt de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitsluitend tussen voor wat de lichamelijke schade betreft. In dit geval worden de verzekerden onderling als derden beschouwd.

Bij schade door derden wordt hierbij de "aansprakelijkheidsvraag" gesteld: was de schade het gevolg van een fout van die derde partij? Dit kan tot discussies leiden en de afhandeling van dossiers vertragen. Om dit te vermijden, kiezen veel koren voor een aparte LO-verzekering. Hiermee worden "lijf en leden" verzekerd zonder dat er vertraging kan ontstaan door de aansprakelijkheidskwestie.

Kortom, hoewel de BA-verzekering potentieel veel biedt, kan een aparte LO-verzekering voor een snellere en efficiëntere afhandeling van claims zorgen. Wij adviseren daarom het afsluiten van een LO-polis voor de beste dekking.

Wanneer gaat de dekking van de verzekeringen via Koor&Stem in?

Koren die een verzekering afsluiten via Koor&Stem, genieten van de dekkingen vanaf het moment dat de leden zijn ingevoerd in Twizzit en aan elk lid het juiste Koor&Stem lidmaatschap is toegewezen, zelfs voordat er een factuur is opgemaakt.

Kan ik tijdens het lopende aansluitingsjaar verzekeringen toevoegen, wijzigen of beëindigen?

Zeker! Tijdens het jaar kan je steeds verzekeringen toevoegen, aanpassen of beëindigen. Eventuele wijzigingen gaan direct in. De prijs blijft wel het hele jaar hetzelfde. Als je besluit om een verzekering vroegtijdig stop te zetten, wordt er geen terugbetaling voorzien. Maandelijks controleren we de aanpassingen die zijn doorgevoerd in Twizzit met betrekking tot verzekeringen, waarna we een factuur opstellen en verzenden.

De huidige tarieven van de premies vind je op onze website.

Mijn koor huurt een repetitielokaal. Wordt schade aan het gehuurde lokaal gedekt door de BA-verzekering?

Nee, de BA-verzekering dekt geen schade aan een gehuurd of gebruikt pand. Deze verzekering richt zich alleen op niet-contractuele schade, terwijl het huren of gebruiken van een pand meestal onder een contractuele overeenkomst valt.

Om het gehuurde of gebruikte materiaal te beschermen, is het vaak nodig om een aparte verzekering af te sluiten. Koren kunnen gebruik maken van de lokalenverzekering die Koor&Stem aanbiedt.

Is een aparte lokalenverzekering nodig aangezien brand is opgenomen in de BA-verzekering?

Hoewel schade door brand opgenomen is in de BA-verzekering, is deze dekking beperkt tot specifieke situaties en voorwaarden. De deelwaarborg brand fungeert slechts als een vangnet.

Over het algemeen geldt de regel dat alle aspecten die onder een traditionele brandverzekering vallen, zoals gebouwen en inhoud, apart moeten worden verzekerd via een brandpolis. Voor repetitielokalen kunnen koren gebruik maken van de lokalenverzekering die Koor&Stem aanbiedt.

We raden ook aan om te controleren of de eigenaar of verhuurder de clausule 'afstand van verhaal tegenover huurders' heeft opgenomen in zijn brandpolis. Deze is immers niet vervat in de lokalenverzekering van Koor&Stem.

Een afstand van verhaal vermijdt dat de brandverzekeraar zijn schadevergoeding recupereert van de huurder. Zo kan je grote discussies tussen huurder en verhuurder voorkomen als er zich een schadegeval voordoet.

Is dat niet het geval, dan kan je vragen de polis in die zin te laten aanpassen. De extra premie voor de opname van deze clausule wordt meestal doorgerekend in de huurprijs. Als huurder kan je ook overwegen om voor dit gedeelte een aparte brandverzekering af te sluiten.

Moet ik een aparte evenementenverzekering afsluiten voor het organiseren van een concert?

Niet altijd. Onze verzekeringen bieden vaak voldoende dekking, in combinatie met de verzekeringen die de verhuurder of eigenaar van de concertlocatie heeft afgesloten.

Het is belangrijk om de specifieke behoeften van het evenement te beoordelen en indien nodig advies in te winnen bij een verzekeringsspecialist om ervoor te zorgen dat alle relevante risico's worden gedekt.

Moet ik een aparte brandverzekering afsluiten voor een concertlocatie?

Niet altijd. Het is verstandig om de verhuurvoorwaarden van de concertlocatie te controleren om te zien of een brandverzekering verplicht is of aanbevolen wordt.

In veel gevallen is dit echter niet nodig wanneer er in de brandverzekering van de verhuurder een clausule ‘afstand van verhaal voor tijdelijke huurders of gebruikers’ werd opgenomen. Deze clausule voorkomt dat de brandverzekeraar zijn schadevergoeding terugvordert van de huurder.

Het hebben van een BA-verzekering is echter wel belangrijk om de huurder te beschermen tegen mogelijke aansprakelijkheidsclaims die niet onder de clausule "afstand van verhaal" vallen. Deze verzekering beschermt de huurder bijvoorbeeld tegen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of materiële schade aan derden tijdens het concert.

Daarnaast kan het raadzaam zijn om advies in te winnen bij een verzekeringsspecialist om de beste dekking voor het concert te garanderen.

Zijn we verzekerd tijdens onze reizen naar het buitenland?

Absoluut, de verzekeringen BA en LO zijn ook van kracht in het buitenland.

De polis voorziet eveneens in persoonlijke bijstand tijdens groepsreizen, maar enkel voor koorleden. Dit omvat hulp in het buitenland en repatriëring, maar geen dekking voor bagage of annulering.

Belangrijk: Voor bijstand dient altijd contact te worden opgenomen met het AXA Call Center op het nummer 00 32 2 550 05 55 en toestemming te worden verkregen voordat kosten worden gemaakt.

Kunnen we vrijwilligers verzekeren via Koor&Stem?

Ja, vrijwilligers kunnen op dezelfde manier worden verzekerd als de koorleden. Voer in Twizzit de gegevens van de vrijwilliger(s) in en kies het gewenste Koor&Stem lidmaatschap.

Aangifte ongeval doen

  • Een ongeval deed zich voor tijdens een kooractiviteit.
  • Bezorg Koor&Stem meteen het ingevulde en ondertekende formulier voor aangifte van een ongeval. Doe dit niet rechtstreeks aan de verzekeraar!
  • Wij sturen dit door naar verzekeringsmaatschappij, samen met een bewijs van het koorlidmaatschap.
  • De maatschappij onderzoekt het dossier en neemt daarvoor, indien nodig, rechtstreeks contact met je op.
  • Na afronding van het onderzoek deelt de verzekeringsmaatschappij je de beslissing over een mogelijke uitbetaling mee.
  • Koor&Stem brengt alleen de verzekeringsmaatschappij op de hoogte van het ongeval en mengt zich niet in een mogelijke discussie.

AANGIFTEFORMULIER BA      AANGIFTEFORMULIER LO

Heb je vragen? Neem contact met ons op via info [at] koorenstem.be of bel ons op het nummer +32 (0)3 237 96 43. We helpen je graag verder.

Terug naar boven